انسان باکیفیت

در طی سال‌ها مشاوره، تدریس، آموختن و آموزاندن دریافته‌ام که فرد با داشتن یک یا دو مهارت تبدیل به فردی با کیفیت نمی‌شود. یک «انسان باکیفیت» و به طور کل «کیفیت» در کار و زندگی و روابط اجتماعی تابعی از ترکیب مهارت‌هاست که در کوتاه مدت کسب…